Het ontstaan van de EHBO

John Furley: John Furley was professor in Groot Brittannië en onderzocht letsels en verwondingen met daarbij de hulpverlening. Hij was ook de bedenker van de stretcher en de brancard. Hij benaderde chirurgen om gewillig te zijn om mensen “les” te geven voor eerste hulpverlening.  Zo kwam in de periode tussen 1874 en 1886 de eerste hulp tot stand.

J.H.C. Basting: Basting was een Nederlandse officier van Gezondheid. Hij vertaalde het boek van Henri Dunant naar het Nederlands. Door Koning Willem III wordt hij als vertegenwoordiger van Nederland uitgezonden naar de conventie van Geneve. Door ondertekening verplicht Nederland zich tot oprichting van een Nationale vereniging tot hulpverlening aan gewonde en zieke krijgslieden te veld. Het oprichten van deze vereniging kwam echter niet tot stand. Koning Willem III is hierover zo kwaad dat hij zelf in 1895, de hulpverleningsvereniging “Het Nederlandse Rode Kruis” opricht.

Z.K.H. Prins Hendrik: 

De watersnoodramp in Zeeland in 1906 en de ramp met de “Berlin” op zee in 1907 laten duidelijk de gebrekkige hulpverlening zien. Op initiatief van Prins Hendrik wordt in 1090 het “Oranje Kruis”, opgericht tot bundeling van de krachten. Tot het Oranje Kruis treden toe: Het Nederlandse Rode Kruis, het Groene Kruis, de vereniging EHBO, de maatschappij van schipbreukelingen en de maatschappij tot redding van drenkelingen. In 1912 komt het eerste Oranje Kruis boekje uit en in 1924 een regeling voor het onderwijs in EHBO. Op 1 januari 1938 wordt het Eenheidsdiploma ingesteld maar het duurt tot 7 mei 1951 totdat het diploma officieel door de staatssecretaris van Volksgezondheid wordt erkend.    

De oprichting van de EHBO

Onderstaand zijn in een tijdsbestek de organisaties weergegeven , die tot het ontstaan van de EHBO hebben geleid. Van 1881 tot heden en er is aangegeven waar elke organisatie voor staat. Alle kennis van alle organisaties samen maakt het mogelijk tot een goede hulpverlening.

In 1881 wordt in Londen een internationaal medisch congres gehouden. Daar blijkt dat de Johanniter Ridders in 1877 een organisatie in het leven hebben geroepen, die de eerste hulpverlening laat verrichten door leken. Er worden verbandposten ingericht en cursussen gegeven. In Nederland is men in het begin niet zo enthousiast, de artsen vinden dat de eerste hulp niet aan leken kan en mag worden toevertrouwd. De Johanniter Orde is een Ridderlijke orde met een Protestants-Christelijke grondslag.

In 1893 werd de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO opgericht. Deze landelijk actieve vereniging telt circa 560 plaatselijke verenigingen. De oprichting was noodzakelijk omdat het wachten op professionele hulp te lang duurde en na een ongeval onnodig slachtoffers eiste.

Doelstelling was ook om doeltreffende eerstehulpverlening bij ongelukken te bevorderen, kennis daarvan ontwikkelen, verbeteren en verbreiden en bij te dragen aan het voorkomen van ongevallen.

In 1909 werd het Oranje Kruis opgericht. Verschillende organisaties en personen onderscheiden zich bij het reddingswerk, maar het was duidelijk dat de onderlinge samenwerking en afstemming te kort schoot. Het Oranje Kruis moest hierin verandering brengen en  kwam in 1913 uit met de eerste druk van het Oranje Kruis boekje. Inmiddels ligt de rol van de Bond bij het onderwijs in de eerste hulpverlening. Het Oranje Kruis stelt de leerstof samen, bewaakt de kwaliteit van de cursussen, neemt de examens af, reikt het diploma uit en bewaakt de geldigheid hiervan. Het Oranje Kruis verzorgt zelf geen cursussen Eerste hulp, dat gebeurd door ruim 1500 vrijwilligers-verenigingen en ruim 250 commerciële opleidingsinstituten. Het Oranje Kruis werkt nauw samen met onder meer: de koepelorganisaties van de vrijwilligersverenigingen te land en te water, het Nederlandse Rode kruis, organisaties van docenten en instructeurs Eerste hulp, organisaties van bedrijfshulpverlening en gemeentelijke gezondheidsdiensten. De vereniging EHBO Limburg is een grote koepelorganisatie die zich inzet voor de aangesloten verenigingen en leden. EHBO Limburg ondersteunt verenigingen en geeft organisatorische en creatieve adviezen. Ook is gezorgd voor een goede verzekering voor de leden. EHBO Limburg onderhoud landelijke kontakten met het Oranje Kruis, Node, Lotus en vele andere organisaties.