HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING
VOOR EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN
E.H.B.O MEERSSEN - BUNDE

LIDMAATSCHAP.

artikel 1.

De vereniging kent leden, ereleden, donateurs en begunstigers.

artikel 2.

Lid van de vereniging kan men worden door zich te melden bij het bestuur. Zodra men bericht voor toelating heeft ontvangen en de door de algemene vergadering vastgestelde contributie heeft betaald, wordt men als lid ingeschreven.

artikel 3.

Tot erelid van de vereniging kunnen worden benoemd natuurlijke personen, die zich voor de vereniging op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

De benoeming geschiedt bij besluit van de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.

artikel 4.

Begunstiger of donateur van de vereniging kan men worden, als men de doelstelling van de vereniging ondersteund en jaarlijks een bijdrage betaald van minimaal € 25,-- per begunstiger en als donateur een bijdrage betaald, welke jaarlijks door de algemene vergadering van de vereniging wordt vastgesteld.

Artikel 5.

Elk lid van de vereniging heeft een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat ieder lid minimaal 1 x per jaar actief deelneemt aan een evenement waarbij inzet van EHBO Vereniging Meerssen - Bunde van toepassing is.

Bestuur en leden zullen in onderling overleg besluiten welk evenement door het lid zal worden verzorgd. Bestuur zorgt voor de benodigde materialen alsmede instructies.

Indien het lid niet in de gelegenheid is aan het opgegeven evenement deel te nemen, dient deze zelf zorg te dragen voor adequate vervanging door een ander lid van de vereniging. Tevens zal het bestuur hieromtrent tijdig worden verwittigd. Tijdig impliceert minimaal 24 uur vooraf aan de start van het evenement.

BESTUUR.

artikel 6.

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste 5 personen als de vereniging 100 leden of minder telt. Bij meer dan 100 leden tot 200 leden is dit minimaal 7 personen en boven de 200 leden is dit minimaal 9 personen. Indien het bestuur uit een even aantal personen bestaat, heeft de voorzitter tijdens stemrondes binnen het bestuur geen stem.

artikel 7.

Jaarlijks treedt op de algemene jaarvergadering een/derde van het bestuur af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het rooster moet zodanig zijn opgemaakt dat de voorzitter, secretaris en penningmeester ieder periodiek in een ander jaar aftreden.

Alle aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Bij tussentijdse vacature neemt de daarin gekozene op het rooster de plaats in van het afgetreden bestuurslid.

Elk lid heeft het recht kandidaten te stellen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering. Worden geen kandidaten gesteld en er is een vacature, dan kan de kandidaatstelling nog tijdens de vergadering bij het betreffende agendapunt plaats hebben.

STEMMEN.

artikel 8.

Elk lid heeft een stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Wanneer bij een stemming over personen de eerste maal niet de vereiste meerderheid wordt verkregen, heeft herstemming plaats tussen de 2 leden die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen, of, indien de meeste stemmen tussen meerdere personen verdeeld zijn, tussen allen die de meeste stemmen op zich verenigden. Wanneer bij deze herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

De bedoelde volstrekte meerderheid is minimaal de helft plus één van het aantal uitgebrachte stemmen, waarbij blanco ingeleverde stembriefjes niet worden meegerekend.

ALGEMENE VERGADERING.

 artikel 9.

De jaarvergadering van de vereniging wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar.

DAGELIJKS BESTUUR.

artikel 10.

De voorzitter leidt de vergadering en draagt zorg dat de genomen besluiten worden uitgevoerd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de voorzitter wijst het bestuur, zulks nodig oordelend, uit zijn midden een plaatsvervanger aan.

artikel 11.

De secretaris voert de administratie van de vereniging en is voorts belast met het houden van notulen, het opmaken en indienen van het jaarverslag, het bijhouden van de ledenlijst en het beheer van het archief.

De vaststelling van de notulen geschiedt, behoudens buitengewone omstandigheden, in de eerst volgende vergadering.

artikel 12.

De penningmeester voert het beheer over de geldmiddelen en houdt boek van alle inkomsten en uitgaven.

Hij dient binnen twee maanden na het verstrijken van het boekjaar, de exploitatierekening van het afgelopen jaar en de begroting van het nieuwe boekjaar in bij het bestuur.

Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor alle onder zijn beheer zijnde gelden en bescheiden van de vereniging.

artikel 13.

Het dagelijks bestuur behandelt de lopende zaken. In spoedeisende gevallen is het gerechtigd tot alle handelingen, welke voor een geregelde gang van zaken noodzakelijk blijken, ook al vallen deze buiten de dagelijkse leiding. Zodanige handelingen worden in de eerstvolgende vergadering van het bestuur medegedeeld.

WIJZIGING.

artikel 14.

Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement kunnen alleen geschieden in een algemene vergadering, indien de betreffende voorstellen in de oproepingsbrief zijn vermeld.

artikel 15.

Dit huishoudelijk reglement treedt onmiddellijk na het verkrijgen van de goedkeuring van de algemene vergadering in werking.

Wijzigingen van dit reglement treden onmiddellijk in werking nadat deze door de algemene vergade ring zijn goedgekeurd, tenzij in het wijzigingsbesluit anders wordt bepaald.

artikel 16.

In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, of bij geschillen omtrent de uitleg van de daarin voorkomende bepalingen, besluit het vereniging bestuur.

 

ALDUS VASTGESTELD IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING

D.D. 21 - Mei - 2012

Een en twintig mei tweeduizend en twaalf.

De voorzitter J.G.A. Riemenschneider                                     De Secretaris E. v/d Coelen