Verslagen

STATUTEN VAN DE VERENIGING VOOR EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN MEERSSEN - BUNDE.

NAAM ZETEL EN DUUR.

artikel 1.

De vereniging draagt de naam vereniging voor EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN MEERSSEN - BUNDE.

Zij is gevestigd in de gemeente MEERSSEN.

Artikel 2.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd en vormt de voortzetting van de afdeling Meerssen van de Kath. Nat. Bond voor E.H.B.O. welke werd opgericht op 01-06-1952, en van de gelijknamige vereniging opgericht op 31-07-1973.

DOEL EN MIDDELEN.

Artikel 3.

Het doel van de vereniging is het bevorderen van al datgene, wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestdyke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen.

Artikel 4.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a. het organiseren van cursussen in EHBO en ongevalspreventie;

b. het organiseren de van voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en helpsters;

c. een doelgerichte propaganda;

d. het samenwerken met andere verenigingen en instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen en voorts door al die wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.

LEDEN.

artikel 5.

1. De vereniging kent gewone leden, jeugd leden, ereleden en begunstigers.

2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in art. 6 bepaalde en in het jaar van toelating zestien jaar of ouder zijn.

3. Jeugdleden zyn zy, die de leeftijd van df jaar hebben bereikt, en nog geen 16 jaar zijn, en als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in art. 6 bepaalde.

4. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle gewone- en jeugdleden zijn opgenomen.

artikel 6.

1. Het bestuur beslist omtrent toelating van gewone leden en jeugdleden.

2. Bij niet-toelating tot gewoon lid of jeugdlid door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

3. Ereleden worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.

4. Begunstigers kunnen, overeenkomstig regels vast te stellen bij huishoudelijk reglement, als zodanig door het bestuur worden toegelaten.

artikel 7.

De leden zijn in het algemeen verplicht zo ver als in hun vermogen ligt bij te dragen tot het bereiken van de doelstelling van de vereniging. Alle overige verplichtingen worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

artikel 8.

einde lidmaatschap:

a. Door opzegging door het lid, doch slechts tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een termijn van vier weken;

b. Door opzegging namens de vereniging;

Deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

De opzegging geschiedt door het bestuur.

c. Door ontzetting, wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door bet bestuur.

Van dit besluit staat beroep open op de algemene vergadering.

d. Door overlijden van het lid.

artikel 9.

De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies, vrijwillige bijdragen, subsidies en overige baten.

BESTUUR.

artikel 10.

Het bestuur bestaat uit minstens 5 personen.

De leden van het bestuur worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.

De voorzitter wordt afzonderlijk door de algemene vergadering gekozen; de overige bestuursleden gezamenlijk. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar. Indien de functie van secretaris en penningmeester in een en dezelfde persoon verenigd zijn, kiest het bestuur uit zijn midden een vice-voorzitter.

artikel 11.

De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechten.

ALGEMENE VERGADERING.

artikel 12.

De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden, die niet door de wet, deze statuten, huishoudelijk regdement of andere regels zyn toegekend en/of voorbehouden. Minstens een maal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden. Deze vergadering wordt gehouden binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden wanneer het bestuur dit nodig acht of wanneer tenminste een tiende van het aantal leden dit verlangen. Een zodanig verlangen dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Geeft het bestuur binnen drie weken aan een zodanig verzoek geen gevolg, dan hebben de verzoekers het recht zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan.

artikel 13.

De vergaderingen worden per oproepingsbrief door het bestuur bijeengeroepen, behoudens het gestelde in het laatste lid van het vorige artikel.

artikel 14.

Ontrent geen andere voorstellen dan die, welke zijn genoemd in de oproepingsbrief, kunnen binden de besluiten genomen worden.

artikel 15.

Voorstellen, welke ter behandeling aan de algemene vergadering worden voorgelegd, worden uiterlijk twee weken voor de vergadering toegezonden aan de leden.

artikel 16.

In de algemene vergadering wordt onder meer:

a. Door de secretaris verslag uitgebracht over de staat en de werkzaamheden over het afgelopen verenigingsjaar.

b. Door de penningmeester rekening en verantwoording gedaan van het geldelijk beheer over het afgelopen verenigingsjaar.

c. Door de voorzitter het in het komende jaar te voeren beleid aan de orde gesteld.

d. De begroting van inkomsten en uitgaven voor het eerst volgende verenigingsjaar vastgesteld.

e. De contributie voor het eerst volgende verenigingsjaar vastgesteld.

f. Voorzien in de opengevallen plaatsen in het bestuur.

g. Een commissie van drie personen benoemd, welke in de eerst volgende algemene vergadering verslag uitbrengt over de alsdan aan de orde zijnde rekening en verantwoording.

h. De voorstellen behandeld, welke voor de vergadering zijn ingediend.

BESTUURSVERGADERINGEN.

artikel 17.

Het bestuur vergadert ten minstens 4 maal per jaar en voorts - als de voorzitter het nodig oordeelt - of tenminste 3 bestuursleden erom verzoeken, binnen een week nadat het verzoek daartoe is ontvangen.

artikel 18.

Tenzij in deze statuten een gekwalificeerde meerderheid is vereist worden besluiten ter algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden niet meegerekend.

Ingeval de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, stemming over zaken geschiedt mondeling. De wijze van stemming wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.

artikel 19.

In gevallen, waarin de statuten of het huishoudeujk reglement niet voorzien, alsmede bij verschil van mening over uitlegging van deze statuten of van het huishoudelijk reglement besluit het bestuur.

STATUTENWIJZIGING.

artikel 20.

a. In deze statuten kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe op een termijn van vier weken is opgeroepen met vermelding, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, terwijl tevens moet worden medegedeeld, waar een afschrift van het daartoe strekkende voorstel ter inzage ligt.

b. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten minsten vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgedragen wyziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

c. Het besluit tot wijziging der statuten moet genomen worden met ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. In afwijking van het voorafgaande kan ook tot statutenwijziging worden besloten in de algemene vergadering, waarin alle leden aanwezig zijn en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

artikel 21.

1. De vereniging kan ten alle tijden worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig is.

2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige aantal leden, met meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergadering moet worden meegedeeld, dat de vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

5. Een eventueel batig liquidatie-saldo zal worden overgedragen aan de gemeente waarin de vereniging was gevestigd met als doel het in standhouden van het EHBO werk in de gemeente.

6. De slotrekenig behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.

7. Na ontbinding bljft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie"

SLOTBEPALING.

artikel 22.

In gevallen waarin, de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, alsmede bij verschil van mening over uitleg van deze statuten of van het huishoudelijk reglement beslist het bestuur.

artikel 23.

Deze statuten treden in werking een dag nadat de algemene vergadering deze heeft vastgesteld en verkrijgt de vereniging haar volledige rechtsbevoegdheid nadat deze statuten bg notariële akte zjjn verleden.

ALDUS VASTGESTELD IN DE ALGEMENE VERGADERING d.d. 27 -Maart -1995

zeven en twintig maart negentienhonderd vijf en negentig

De Voorzitter De Secretaris.

J.J.W.M. Gerards. F.A.C. Van Gerwen - Wijnands

 

Tijdens de vergadering van 27 maart is er gesproken over de volgende onderwerpen:

- Jaarvergadering in mei. De locatie is reeds bekend. 

- Buitenoefening in mei. De ongelukken zijn al voorbereid.

- Jaarmarkt in Meerssen. Hiervoor zijn nog vrijwillgers nodig.
Algemene vergadering ...